Neformalusis ugdymas

BĮ Klaipėdos m. lengvosios atletikos mokyklos 2021 m. lengvosios atletikos varžybų reglamentas.

Priėmimas

Į BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklą priimami vaikai nuo 7 metų, atsižvelgiant į vaiko fizinius duomenis ir sveikatos būklę.

Sportininkų priėmimas į mokyklą vyksta vadovaujantis sportininkų priėmimo ir atleidimo į mokyklą tvarkos aprašu.

Prašymą (prašymo forma) už vaiką iki 18 metų pateikia ir sutartį (sutarties forma) pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, mokykla, klasė; tėvų (globėjų) adresas, telefonas. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

  • sportininko gimimo liudijimo kopija;
  • sveikatos priežiūros įstaigos išduota sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (jos kopija) arba sporto medicinos centro pažyma;
  • dokumentai ir (ar) jų kopijos, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis yra taikomas lengvata atlyginimui už neformalųjį ugdymą.

Mėnesinis mokestis – 2,90 € (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 dienos sprendimas Nr. T2 – 241) pervedamas į mokyklos sąskaitą LT037300010137989583, AB „Swedbank“, nurodant vaiko kodą. Nuo atlyginimo už neformalųjį ugdymą sportininkai atleidžiami vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T2-56.

 

Kitos paslaugos

 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-136.