Neformalusis ugdymas

Priėmimas

Į BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklą priimami mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų, neįgalieji iki 21 metų, atsižvelgiant į fizinius duomenis ir sveikatos būklę.
Sportininkai, sulaukę 19 ir daugiau metų ir siekiantys sportuoti Mokykloje, turi atitikti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintus sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, ugdymo Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose atrankos kriterijų sąrašus.
Sportininkų priėmimas į mokyklą vyksta vadovaujantis sportininkų priėmimo ir atleidimo į mokyklą tvarkos aprašu.
 
Prašymai dėl Sportininkų priėmimo teikiami tokia tvarka:
  •  Į pradinio rengimo ir neformalaus ugdymo grupes teikiami ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. Jei yra laisvų vietų grupėje, priėmimas į ugdymo grupes vykdomas ištisus mokslo metus;
  •  Į meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo laisvas vietas grupėse priimami atitinkamo amžiaus sportininkai, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 3 ir 4 prieduose nustatytais reikalavimais.
 
Prašymą (prašymo forma) už vaiką iki 18 metų pateikia ir sutartį (sutarties forma) pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).
Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, mokykla, klasė; tėvų (globėjų) adresas, telefonas.
Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
  • sportininko gimimo liudijimo kopija;
  • susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo (susitarimo forma);
  • sveikatos priežiūros įstaigos išduota sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (jos kopija) arba sporto medicinos centro pažyma;
  • dokumentai ir (ar) jų kopijos, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis yra taikomas lengvata atlyginimui už neformalųjį ugdymą.
 
Mėnesinis mokestis ugdymą – 2,90 € (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 dienos sprendimas Nr. T2 – 241).
Mokestis mokamas vadovaujantis atlyginimo už neformalųjį ugdymą mokėjimo tvarkos aprašu (tvarkos aprašas) ir pervedamas į mokyklos sąskaitą LT037300010137989583, AB „Swedbank“. 
BĮ Klaipėdos m. lengvosios atletikos mokyklos 2021 m. varžybų reglamentas.